Trajnimin mbi Ndërtimin e Strategjisë dhe Ndërtimin e Ekipit

Shteti: 
Kosovo
Emri i klientit: 
SOS Kinderdorf
Origjina e fondit: 
SOS Kinderdorf
Emri i partnerit, nese ka: 
N/A
Llojet e shërbimeve të ofruara: 
  • Planifikimi dhe mbajtja e trajnimeve
  • Ofrimi i trajnimit
Përshkrimi i projektit në detaje: 

Management and Development Associates (MDA), ishte e angazhuar të ofroj trajnimin mbi Ndërtimin e Strategjisë dhe Ndërtimin e Ekipit për stafin menaxherial të SOS KINDERDORF – Kosovë. Qëllimi i këtij trajnimi ishte për të rritur sinergjinë dhe të shkëmbejnë njohuri dhe eksperiencë në mes të menaxhmentit të lartë dhe nivelit të mesëm të kësaj organizate, bazuar në vizionin, vlerat dhe objektivat e përbashkëta. Ky modul ka përfshirë këto tema: ― Kultura organizative; ― Planifikimi strategjik; ― Udhëheqja efektive; ― Delegimi me sukses; ― Motivimi; ― Ndërtimi dhe menaxhimi i ekipit; ― Aftësitë e komunikimit dhe relacionet me publikun; ― Aftësitë efektive të prezentimit; ― Organizimi efektiv; ― Menaxhimi i ciklit të projekteve.

Data e fillimit: 
November, 2010
Data e mbarimit: 
December, 2012